آشنایی با شغل مهندس مکانیک

کسب و کار

آشنایی با شغل مهندس مکانیک

به طور کلی، مهندس مکانیک، به عنوان بخشی از علم فیزیک، به بررسی نیروهای وارد شده بر حرکت اجسام می پردازد. به عبارت دیگر، این شاخه مطرح مهندسی، با استفاده از ریاضی و مفاهیم پایه علم فیزیک، درصدد ارائه طرحی نو در زمینه صنعت و فن شناسی بر می آید. بر همین اساس، می توان اذعان نمود که رشته مهندسی مکانیک، رشته اجرا کننده علم فیزیک محسوب می شود.