آشنایی با هنر خوشنویسی

شغل و مهارت

آشنایی با هنر خوشنویسی

خوشنویسی یکی از هنر های دستی می باشد، که به آسانی و سادگی و به وسیله چند ابزار ساده، مثل مرکب، ابزار های نوشتار مثل قلم های نوشتار، و همچنین یک سطح به عنوان سطح نوشتار از قبیل کاغذ ها و مقوا ها بوجود می آید. به وجود آوردن این هنر، به عنوان یک هنر زیبا بستگی به چگونگی استفاده از این ابزار ها، به عنوان ابزار های خوشنویسی دارد.