ویژگی شغلی

استخدام گروه خدمات عمومی

درباره گروه خدمات عمومی

خدمات عمومی به طور کلی به آن دسته از خدماتی گفته می شود که در ارائه آن ها هیچ گونه شرطی گذاشته نمی شود و استفاده کنندگان از این خدمات، اشخاص خاصی نیستند. به عبارت دیگر، همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند از خدمات عمومی بهره مند شوند. برخلاف خدمات خصوصی که در ارائه ی آن ها شروط خاصی گذاشته می شود و افراد خاصی می توانند از آن ها استفاده کنند، خدمات عمومی مورد استفاده ی عموم قرار خواهند گرفت. اما آیا نیاز است که در یک دستگاه، چه دولتی و چه خصوصی، گروهی به نام گروه خدمات عمومی وجود داشته باشد؟ پاسخ مثبت است. به دلیل این که حجم خدمات عمومی و استفاده کنندگان از آن ها زیاد است، پاسخ گویی به آن ها هم نیازمند وجود یک گروه برای انجام این کار است، که این گروه، گروه خدمات عمومی نام دارد. نداشتن گروه خدمات عمومی در هر دستگاهی، موجب ایجاد مزاحمت برای دیگر گروه ها می شود. از همین رو لازم است که دستگاه ها برای پاسخ دادن به کسانی که برای استفاده از خدمات عمومی مراجعه می کنند، افرادی را در قالب یک گروه خدمات عمومی استخدام کنند. استخدام در گروه خدمات عمومی خدمات عمومی که در دستگاه های مختلف ارائه می شود، با هم

متفاوت است. از همین رو هر دستگاه برای استخدام کادر خدماتی خود، قواعد خاصی را دارد. بعضی از دستگاه ها خدمات عمومی خیلی کمی ارائه می دهند و طبیعی است که در این دستگاه ها تعداد افراد کمی در قسمت خدمات عمومی به کار گرفته شوند و به همین دلیل، شرایط سخت تری را برای استخدام قرار می دهند. از طرفی برخی از دستگاه ها هم هستند که حتی اصلی ترین کار آن ها ارائه ی خدمات عمومی است. پس در چنین دستگاهی لازم است که یک گروه خدمات عمومی بزرگ وجود داشته باشد و تعداد افرادی که در این گروه استخدام می شوند باید زیاد باشد، تا آن ها بتوانند به خوبی پاسخگوی مراجعه کنندگان باشند. البته تفاوت فقط در تعداد نیست. بلکه افراد و تخصص هایی هم که برای ارائه ی خدمات عمومی در دستگاه های مختلف استخدام می شوند متفاوت است. هر دستگاهی با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهد، به نیروهای متفاوتی احتیاج دارد و شروط خاصی را برای جذب نیرو می گذارد که معمولا داشتن روابط عمومی قوی، یکی از شروطی است که برای استخدام در گروه خدمات عمومی لازم است.