درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام در شهر کهنوج

استخدام دیوار چین در پروژه کهنوج

استخدام دیوار چین در پروژه کهنوج

استخدام سیمان کار در پروژه کهنوج

استخدام سیمان کار در پروژه کهنوج

استخدام کاشی کار در پروژه کهنوج

استخدام کاشی کار در پروژه کهنوج

استخدام گچ کار در پروژه کهنوج

استخدام گچ کار در پروژه کهنوج

استخدام بنا در پروژه کهنوج

استخدام بنا در پروژه کهنوج