درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

استخدام در شهر تاکستان

استخدام سه نفر مسئول کوره(مهندس مواد) در کارخانه ذوب با کوره القایی

استخدام سه نفر مسئول کوره(مهندس مواد)  در کارخانه ذوب با کوره القایی

استخدام مهندس شیمی جهت ازمایشگاه و کوانتومتر در کارخانه ذوب با کوره القایی

استخدام مهندس شیمی جهت ازمایشگاه و کوانتومتر در کارخانه ذوب با کوره القایی

استخدام 3 نفر ریخته گر در کارخانجات ذوب با کوره القایی

استخدام 3 نفر ریخته گر در کارخانجات ذوب با کوره القایی

استخدام سه نفر فارغ التحصیل برق قدرت در کارخانجات ذوب

استخدام سه نفر فارغ التحصیل برق قدرت در کارخانجات ذوب

استخدام سه نفر فارغ التحصیل مکانیک در کارخانجات ذوب

استخدام سه نفر فارغ التحصیل مکانیک در کارخانجات ذوب