آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

1398-05-28

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب جهت فعالیت در شیفت عصر. افراد خوش برخورد و دارای سابقه کاری در ارتباط باشند

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب جهت فعالیت در شیفت عصر. افراد خوش برخورد و دارای سابقه کاری در ارتباط باشند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی