آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-08-15

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده آرژانتین

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده آرژانتین

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی