آگهی استخدام کمک پرستار در کلینیک

استخدام کمک پرستار در کلینیک

1398-05-22

استخدام کمک پرستار در کلینیک جهت فعالیت در یک شیفت کاری . شرایط مناسب برای افراد ماهر و آشنا به امور تخصصی

استخدام کمک پرستار در کلینیک جهت فعالیت در یک شیفت کاری . شرایط مناسب برای افراد ماهر و آشنا به امور تخصصی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی