آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر

1398-05-20

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود . افراد فعال و دارای سابقه کاری مرتبط در ارتباط باشند

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود . افراد فعال و دارای سابقه کاری مرتبط در ارتباط باشند

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی