آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

1398-05-09

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود. افراد ماهر و دارای خودروی مناسب برای رفت و آمد در ارتباط باشند

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود. افراد ماهر و دارای خودروی مناسب برای رفت و آمد در ارتباط باشند

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی