آگهی استخدام تعدادی نگهبان تاسیسات

استخدام تعدادی نگهبان تاسیسات

1397-08-15

استخدام تعدادی نگهبان تاسیسات

استخدام تعدادی نگهبان تاسیسات

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی