آگهی استخدام منشی در دفتر دکوراسیون داخلی

استخدام منشی در دفتر دکوراسیون داخلی

1398-05-05

استخدام منشی در دفتر دکوراسیون داخلی به صورت شیفتی با ظاهر مناسب و امروزی متعهد و مسئولیت پذیر

استخدام منشی در دفتر دکوراسیون داخلی به صورت شیفتی با ظاهر مناسب و امروزی متعهد و مسئولیت پذیر

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی