آگهی استخدام منشی در دفتر نمایندگی ماشین آلات مکانیکی

استخدام منشی در دفتر نمایندگی ماشین آلات مکانیکی

1398-05-05

استخدام منشی در دفتر نمایندگی ماشین آلات مکانیکی با ظاهر مناسب و موجه منظم و وقت شناس محدوده فردیس

استخدام منشی در دفتر نمایندگی ماشین آلات مکانیکی با ظاهر مناسب و موجه منظم و وقت شناس محدوده فردیس

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی