آگهی استخدام پزشک در کلینیک

استخدام پزشک در کلینیک

1398-05-03

استخدام پزشک در کلینیک جهت تکمیل کادر خود. شرایط کاری مناسب و درآمد خوب برای افراد دارای مدارک مرتبط و مجوز کاری

استخدام پزشک در کلینیک جهت تکمیل کادر خود. شرایط کاری مناسب و درآمد خوب برای افراد دارای مدارک مرتبط و مجوز کاری

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی