آگهی استخدام راننده با ماشین یخچالدار

استخدام راننده با ماشین یخچالدار

1398-05-03

استخدام یک نفر راننده با ماشین یخچالدار جهت توزیع بستی با مزایا

استخدام یک نفر راننده با ماشین یخچالدار جهت توزیع بستی با مزایا

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی