آگهی استخدام نگهبان بازنشسته برای مجتمع مسکونی

استخدام نگهبان بازنشسته برای مجتمع مسکونی

1397-08-15

استخدام نگهبان بازنشسته برای مجتمع مسکونی

استخدام نگهبان بازنشسته برای مجتمع مسکونی

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی