آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1397-08-14

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت تهیه غذا با حقوق خوب (در ماه 2 روز مرخصی با حقوق)

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت تهیه غذا با حقوق خوب (در ماه 2 روز مرخصی با حقوق)

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی