آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکت اداری

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت اداری

1398-04-29

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت اداری با ظاهر مناسب و امروزی در محدوده بلوار مدرس

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت اداری با ظاهر مناسب و امروزی در محدوده بلوار مدرس

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی