آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1398-04-26

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت بردن نان فانتزی با درآمد مکفی

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت بردن نان فانتزی با درآمد مکفی

مشهد امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی