آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای ته چین

استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای ته چین

1397-08-13

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای ته چین (-دارای موتور و گواهینامه موتور - عدم اعتیاد به سیگار یا هر مواد مخدر دیگری )

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای ته چین (-دارای موتور و گواهینامه موتور - عدم اعتیاد به سیگار یا هر مواد مخدر دیگری )

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی