آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند فروش در شرکت بازرگانی

1398-04-19

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز با شرایط و درآمد کاری بسیار خوب برای همکاران خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز با شرایط و درآمد کاری بسیار خوب برای همکاران خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی