آگهی استخدام منشی در درمانگاه دانشگاه تهران

استخدام منشی در درمانگاه دانشگاه تهران

1398-04-19

استخدام منشی در درمانگاه دانشگاه تهران با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی در درمانگاه دانشگاه تهران با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی