آگهی استخدام منشی در انتشارات

استخدام منشی در انتشارات

1398-04-16

استخدام منشی در انتشارات با ظاهر مناسب و آراسته متعهد و وقت شناس در محدوده طالقانی

استخدام منشی در انتشارات با ظاهر مناسب و آراسته متعهد و وقت شناس در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی