آگهی استخدام عکاس در مجموعه هنری

استخدام عکاس در مجموعه هنری

1398-04-15

استخدام عکاس در مجموعه هنری برای ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد فعال و آشنا به کار تماس بگیرند

استخدام عکاس در مجموعه هنری برای ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد فعال و آشنا به کار تماس بگیرند

مشهد صیاد شیرازی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی