آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری در شرکت بازرگانی

1398-04-14

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و برنامه های کاربردی دفتبر

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و برنامه های کاربردی دفتبر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی