آگهی استخدام منشی در موسسه مجاز

استخدام منشی در موسسه مجاز

1398-04-08

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد خوش بیان - آشنا به محیط دفتری و نرم افزارهای کاربردی .

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد خوش بیان - آشنا به محیط دفتری و نرم افزارهای کاربردی .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی