آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

1398-04-04

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر با محیط و شرایط مناسب برای افراد فعال و آشنا به کار.

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر با محیط و شرایط مناسب برای افراد فعال و آشنا به کار.

کرج مصباح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی