آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز

1398-04-02

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز برای تکمیل تیم خود. افراد منظم و آشنا به برنامه های کاربردی تماس بگیرند

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز برای تکمیل تیم خود. افراد منظم و آشنا به برنامه های کاربردی تماس بگیرند

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی