آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-04-02

استخدام برقکار ساختمان روزمزد .سریع و بی حاشیه . عدم اعتیاد

استخدام برقکار ساختمان روزمزد .سریع و بی حاشیه . عدم اعتیاد

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی