آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز

1398-04-01

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود . افراد فعال و آشنا به نرم افزارهای کاربردی تماس بگیرند

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود . افراد فعال و آشنا به نرم افزارهای کاربردی تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی