آگهی استخدام منشی در شرکت مجاز

استخدام منشی در شرکت مجاز

1398-04-01

استخدام منشی در شرکت مجاز برای تکمیل تیم خود. افراد اشنا به امور مالی و برنامه های کاربردی تماس بگیرید

استخدام منشی در شرکت مجاز برای تکمیل تیم خود. افراد اشنا به امور مالی و برنامه های کاربردی تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی