آگهی استخدام سالن کار با مزایا

استخدام سالن کار با مزایا

1397-08-08

استخدام سالن کار جهت فعالیت در رستوران همراه با جای خواب

استخدام سالن کار جهت فعالیت در رستوران همراه با جای خواب

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی