آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1398-03-28

استخدام کناف کار نیمه ماهر . غیر سیگاری . عدم اعتیاد .

استخدام کناف کار نیمه ماهر . غیر سیگاری . عدم اعتیاد .

کرج ساسانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی