آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز

1398-03-28

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز. افراد خوش صحبت و آشنا به کار فقط تماس بگیرند

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز. افراد خوش صحبت و آشنا به کار فقط تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی