آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت مجاز

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت مجاز

1398-03-22

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت مجاز برای افراد آشنا به کار

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت مجاز برای افراد آشنا به کار

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی