آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز

1398-03-20

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز. آشنا به امور اداری و برنامه های کاربردی

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز. آشنا به امور اداری و برنامه های کاربردی

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی