آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-16

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در دو شیفت کاری محدوده چهارراه حافظ

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در دو شیفت کاری محدوده چهارراه حافظ

بروجرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی