آگهی استخدام منشی خانم در تاکسی اینترنتی فرهنگ

استخدام منشی خانم در تاکسی اینترنتی فرهنگ

1398-03-16

استخدام منشی خانم در تاکسی اینترنتی فرهنگ در دو شیفت کاری با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در تاکسی اینترنتی فرهنگ در دو شیفت کاری با حقوق مکفی

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی