آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-03-16

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کار 8/30 الی 17/30 با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کار 8/30 الی 17/30 با حقوق مکفی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی