آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

1398-03-16

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

اردبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی