آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-03-15

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت تکمیل کادر خود

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت تکمیل کادر خود

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی