آگهی استخدام منشی در موسسه مجاز

استخدام منشی در موسسه مجاز

1398-03-15

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد آشنا به نرم افزارهای کاربردی

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد آشنا به نرم افزارهای کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی