آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-14

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در دو شیفت کاری ترجیحا محدوده خ امام خمینی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی در دو شیفت کاری ترجیحا محدوده خ امام خمینی

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی