آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-03-13

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی حتی برای افراد بدون تجربه

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی حتی برای افراد بدون تجربه

اصفهان دروازه تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی