آگهی استخدام ویزیتور در مجموعه کیک نظری

استخدام ویزیتور در مجموعه کیک نظری

1397-08-07

شرط همکاری ما با افرادیست که بتوانند ، عناوین و نیاز کاری مارا انجام دهند ، لطفا به عناوین توجه و در صورت احراز شرایط تماس حاصل گردد . فقط به موارد ثبتی دقت لازم شود .

شرط همکاری ما با افرادیست که بتوانند ، عناوین و نیاز کاری مارا انجام دهند ، لطفا به عناوین توجه و در صورت احراز شرایط تماس حاصل گردد . فقط به موارد ثبتی دقت لازم شود .

ایلام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی