آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1398-03-11

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت خوش بیان و متعهد خوش رو و اکتیو در محدوده ستارخان

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت خوش بیان و متعهد خوش رو و اکتیو در محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی