آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1398-03-11

استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی