آگهی استخدام آرماتور بند

استخدام آرماتور بند

1398-03-11

استخدام آرماتور بند ماهر . تسویه نقدی و ماهانه

استخدام آرماتور بند ماهر . تسویه نقدی و ماهانه

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی