آگهی استخدام منشی در برج مسکونی

استخدام منشی در برج مسکونی

1398-03-08

استخدام منشی در برج مسکونی 100 واحدی در شیفت شب در محدوده مرزداران

استخدام منشی در برج مسکونی 100 واحدی در شیفت شب در محدوده مرزداران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی