آگهی استخدام منشی در موسسه مجاز

استخدام منشی در موسسه مجاز

1398-03-06

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی

قم پانزده خرداد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی